Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Publicaties

Kwaliteit van Administratieve Dienstverlening; managen is integreren.

P.A. Hartog, A. Molenkamp en J.H.M. Otten

In dit boek wordt een methodiek gepresenteerd waarmee de inrichting en beheersing van gegevens- verwerkende organisaties op systematische en integrale wijze kan worden geanalyseerd en ontworpen. De door de auteurs in de praktijk beproefde methodiek is gebaseerd op een externe klantgerichte organisatie en op bedrijfs- kundige principes. Bijzonder aandacht wordt besteed aan de organisatie- en informatieaspecten alsmede aan de continu vereiste afstemming tussen beide. De methodiek is aangevuld met een aanpak voor de toepassing en de borging ervan, gericht op het realiseren van blijvende veranderingen.

Auditing Management Control – Toetsende schakel in de Managementcyclus

E.A.M. Geeve RA RO en A. Molenkamp RO.

In dit praktijkboek wordt auditing beschouwd als de toetsende schakel in de managementcyclus. Een auditfunctie die het management als het ware een spiegel voorhoudt; een beeld aldus waarin het topmanagement de organisatie met haar infrastructurele beheersingskaders en regelgeving alsmede de daarin voorkomende inconsequenties moet kunnen herkennen. Uitgangspunt is dat een audit niet zozeer leidt tot een uitspraak over de uitkomsten van de bedrijfsvoering, maar eerder een oordeel geeft over de kwaliteit van inrichting van de bedrijfsvoering zelf. Het boek levert een aantal praktische handreikingen voor de implementatie van de auditfunctie en wijst op valkuilen en succesfactoren die bij de invoering van het construct een rol kunnen spelen.

Internal Auditing – Een managementkundige benadering

Drs. A.J.G. Driessen RO CIA & A. Molenkamp RO

Dit boek kan worden gezien als het Nederlandse handboek voor internal auditing; het beschrijft het vakterrein vanuit een managementkundig standpunt. Dat wil zeggen dat de auteurs internal auditing beschouwen als de toetsende schakel in de managementcyclus. De internal auditfunctie levert raden van bestuur aanvullende zekerheid over de kwaliteit van het functioneren van de organisatie in relatie tot de strategie, het beleid, de doelstellingen en de uitgangspunten. Daarmee manifesteert internal auditing zich als het ware als de oren en ogen van het management. Het levert een belangrijke bijdrage aan de continue verbetering van de effectiviteit en doelmatigheid van de bedrijfsvoering.

Trends en ontwikkelingen in operational auditing

Jan Driessen, Kaspar Engels, Reinier Kamstra, Martin Schomakers & Arie Molenkamp

In dit boekje zijn de columns opgenomen die in de periode 1999 tot en met 2005 in het Tijdschrift Controlling zijn verschenen. De eerste columns gaan vooral over de toegevoegde waarde en de inrichting van de auditfunctie. Daarna worden onderwerpen behandeld die de grenzen van het vakgebied omvatten; veelal dilemma’s die de gemoederen van controllers, accountants en internal auditors bezighouden. De invalshoek is door het gehele werkje gelijk: de internal auditor die oordeelt over de kwaliteit van de voorgenomen doelstellingsrealisatie.

RSS Publicaties

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl