Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Publicaties /

Trends en ontwikkelingen in operational auditing

 • Jan Driessen, Kaspar Engels, Reinier Kamstra, Martin Schomakers & Arie Molenkamp
 • Universiteit van Amsterdam
 • Eerste editie
 • 2008

In dit boekje zijn de columns opgenomen die in de periode 1999 tot en met 2005 in het Tijdschrift Controlling zijn verschenen. De eerste columns gaan vooral over de toegevoegde waarde en de inrichting van de auditfunctie. Daarna worden onderwerpen behandeld die de grenzen van het vakgebied omvatten; veelal dilemma’s die de gemoederen van controllers, accountants en internal auditors bezighouden. De invalshoek is door het gehele werkje gelijk: de internal auditor die oordeelt over de kwaliteit van de voorgenomen doelstellingsrealisatie.

Voorwoord

Dit boekje bevat korte verhandelingen over operational auditing. Bewerkingen van columns, zoals die vanaf mei 1999 met de regelmaat van de klok in het “Tijdschrift Controlling” zijn verschenen. Het zijn korte beschrijvingen van situaties, gebeurtenissen of thema’s die als doel hadden en hebben om het vakgebied operational auditing dichter bij de controller te brengen.

Het initiatief voor het publiceren van columns ging destijds uit van Kaspar Engels, Martin Schomakers (beiden toen juist afgestudeerd aan de Postdoctorale Opleiding Operational Auditing aan de Universiteit van Amsterdam) en ondergetekende (kerndocent aan de genoemde opleiding). Na een tweejarige periode van intensieve samenspraak over het vakgebied speelde het monster van tijdgebrek bij Kaspar en Martin zodanig op, dat zij zich genoodzaakt zagen slechts morele ondersteuning te geven. Daarna zijn de columns beurtelings verzorgd door Jan Driessen, Reinier Kamstra en mijzelf; gedrieën het managementteam van de postdoctorale opleiding Operational Auditing vormend.

De onderwerpen die in de verschillende columns worden behandeld vertonen een grote verscheidenheid. Een diversiteit die zowel voortkomt uit de behoefte van de auteurs om het gehele veld van auditing af te dekken, als te maken heeft met de “waan van de dag”; inspelen op de actualiteit is iets waarmee de operational auditor immers affiniteit heeft. De natuurlijke gewoonte van de auditor om zich te verwonderen over wat er zich om hem heen afspeelt, is daar niet vreemd aan.

Het karakter van de bijdragen is in die zin verschillend dat zowel vaktechnische bijdragen als algemene organisatievraagstukken en daarnaast ook thematische, meer maatschappelijk relevante items de revue passeren. In de praktijk van het onderwijs is gebleken dat vooral de eerste categorie een belangrijke input vormt voor casebehandeling in het post-HBO en Master onderwijs en binnen de Executive Master of Internal Auditing opleiding. Vragen die na lezing van de betreffende column aan de studenten kunnen worden gesteld zijn in hoofdstuk 5 opgenomen.

De diverse columns zijn gerangschikt naar een viertal aandachtsgebieden, te weten:

 • de functie van operational auditing;
 • de relatie met internal governance;
 • de noodzakelijke kennis en kunde van de auditor en
 • trendmatige ontwikkelingen.

Binnen deze categorieën (deel 1 tot en met 4) zijn de columns naar bepaalde thema’s gerangschikt. De inhoudsopgave is zodanig opgezet dat u daarin de weg naar uw favoriete thema wordt gewezen. In “alle columns op een rij” zijn de columns naar hun oorspronkelijke chronologie gerangschikt; tevens is per column een korte aanduiding – de titel dekt soms maar een deel van de lading – opgenomen van de essentie van de bijdrage ofwel de kern van de boodschap.

Met het integraal publiceren van de columns is een wens van het Managementteam van de Postdoctorale Opleiding Operational Auditing in vervulling gegaan. Ten behoeve van opleidingsdoeleinden beschikt men nu immers over materiaal om vaktechnische vraagstukken en voor de auditor relevante maatschappelijke ontwikkelingen en managementthema’s meer praktisch te benaderen. Mede door het per hoofdstuk opnemen van kernvragen kunnen onderwerpen in korte tijd zodanig worden bediscussieerd dat de opgedane kennis en de heersende opvattingen van de studenten over een bepaald thema ongemeen manifest kunnen worden.

Naast de functie van dit boekje in (auditors)opleidingsland verwachten we ook de brede doelgroep van control-experts met deze bundeling van auditthema’s te kunnen bereiken. Het toetsen van “internal control” brengt de auditor in nauw contact met de functionaris die in de opzet daarvan veelal een grote inbreng en betrokkenheid heeft; de managementcontroller dus.

Ook menen wij dat de opdrachtgever van de operational auditor, het management, gediend kan zijn bij het kennis nemen van de inhoud van het boekje; de auditor is immers de functionaris die de manager ongemeen duidelijk en op een onafhankelijke en objectieve wijze van repliek kan dienen. Wij zullen trachten om voor het boekje ook in managementkringen de nodige aandacht te krijgen. Het moge duidelijk zijn dat wij op onze beurt open staan voor de nodige feedback vanuit de daarmee samenhangende gremia.

Aan uitgeverij Kluwer zijn we dank verschuldigd onder meer voor het verkrijgen van het groene licht om de columns te mogen publiceren Zoals we van haar gewend zijn heeft Frieda Crince Le Roy ons bij deze publicatie met raad en daad bijgestaan.

Inhoudsopgave

 1. Operational auditing; een instrument van het management
 2. Auditing management control
 3. Operational auditing en internal governance
 4. Over kennis en kunde van de auditor
 5. Trends
 6. Vragen per column

Interview

1. “De toekomst is aan de kleine auditafdeling”

2003. Sander Weisz & Arjen van Nes, (2011). “De toekomst is aan de kleine auditafdeling”. Audit Magazine, (2003).

Een interview ter gelegenheid van het uitreiken van de Arie Molenkamp Award en het uitkomen van het boek: “Trends en ontwikkelingen in operational auditing”. Arie Molenkamp gaat in dit gesprek vooral in op het fenomeen van de kleine auditafdeling. Lees verder…

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl