Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Blog /

Haiku no. 7, Operational Auditing

Datum: 19-10-2020, 20:35 uur

Het was Operational Auditing.
Het werd Internal Auditing & Management Control Auditing.
Terug naar de bron: Operational Auditing.

 

Inspiratie voor het schrijven deze Haiku komt voort uit de oproep van Prof. dr. Mark van Twist (1) om in het vakgebied qua aanpak en terminologie de steven te wenden en terug te keren naar het begrip “Operational Auditing”. Op een indrukwekkende, beargumenteerde, inspirerende en overtuigende wijze schetst hij de weg die audit zou kunnen inslaan om van meer betekenis te kunnen zijn ook voor onze huidige samenleving. Dat vereist van de auditor wel een gedrag en een levenshouding die “minder braaf, ondeugender en met meer lef en durf” is. En vervolgt Van Twist: “Het doet een beroep op “Street-wisse”-vaardigheden die schaars zijn in de professionele omgeving waarin auditors worden opgevoed en opgeleid”. Van Twist waarschuwt om niet verder te gaan in het voetspoor van “Management Control Auditing”, “als een vorm van toetsing van de werkelijkheid die alleen op papier bestaat”; opvattingen zoals die kunnen worden ontleend aan een publicatie (2) van de hand van de heren Peter Bos, Jan Otten en Ron de Korte (3).
Graag ondersteun ik de oproep van Van Twist met de onderstaande spijtbetuiging.

Spijtbetuiging.

Ten overstaan van hen die verkeren in de zijnstoestand van operational auditing beken ik hierbij deemoedig dat het mij spijt dat ik in 2007 het dringende advies van wijlen Prof. J. H. Blokdijk RA, in leven hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en door velen beschouwd als het vaktechnisch en ethisch geweten van de organisatie van registeraccountants in Nederland, in de wind heb geslagen. Blokdijk bepleitte sterk dat wij de titel van ons boek “Operational Auditing”(4), gezien de onjuiste beeldvorming, niet zouden veranderen in “Internal Auditing”(5). Blokdijk, die mede aan de wieg heeft gestaan bij het ontwikkelen van het concept van Operational Auditing, was nota bene ook de persoon die de eerste drie drukken van ons boek, met telkenmale een nieuwe uitdagende tekst, van een Voorwoord heeft voorzien!

Zelf was ik vooral ook bevreesd dat de term Internal Auditing te veel associaties zou oproepen met zowel (a) de opkomende formalistische, dirigistische, rule-based en finance-gerelateerde interne audit aanpak van sommige docenten, en (b) de werkwijze van adviseurs en interne accountants.

Voorts lag het gevaar op de loer dat onze onafhankelijkheid bij onderzoek en opleiding in de verdrukking zou komen. Door het voeren van de titel Internal Auditing zouden we immers vereenzelvigd kunnen worden met de IIA-Inc.-opvattingen zoals die langzamerhand de overhand kregen in het Nederlandse chapter van het IIA.
We hebben destijds anders beslist. Operational Auditing werd Internal Auditing. Pijnlijk….
1. “Willen weten hoe het echt zit”; Prof. dr. Mark van Twist, Audit Magazine, nummer 3, 2020; pag. 34-37.
2. “Management Control Auditing; bijdragen aan doelrealisatie en verbetering”; Peter Bos, Ron de Korte en Jan Otten; 2017.
3. Opmerking: In een volgende Haiku zal ik ingaan op de repliek van Otten en De Korte op het artikel van Van Twist.
4. “Operational Auditing”; Jan Driessen, Jens van der Kerk & Arie Molenkamp; Kluwer 1993.
5. “Internal Auditing”; Jan Driessen & Arie Molenkamp; Kluwer 2012.

 

NB:
Een Haiku is een Japanse dichtvorm die uit drie regels bestaat van achtereenvolgens vijf, zeven en vijf lettergrepen. Een gedicht dat de intentie heeft om met een inventief en subtiel woordenspel, een opkomende sensitieve, objectieve waarneming te weerspiegelen. Vaak bevat het een verrassend element, waarbij meestal eerst de derde regel de “ontknoping” vormt.

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl