Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Over mij, Arie Molenkamp

Organisatieadviseur, auteur, docent en coach

Arie Molenkamp

Arie Molenkamp RO is zelfstandig gevestigd als organisatieadviseur, auteur, opleider en coach. Hij is founder van het vakgebied internal auditing en initiatiefnemer van het postmaster en Post-HBO-onderwijs op het gebied van internal auditing in Nederland. Molenkamp was verbonden aan de Academie voor Masters en Professional Courses van de Haagse Hogeschool en aan het Executive Internal Audit Programme aan de Universiteit van Amsterdam Business School. Daarvoor was hij directeur bij KPMG Management Consulting. Hij heeft veel publicaties op zijn naam staan over internal auditing, public auditing en management control.

 

Award

Voor “bewezen diensten” werd Arie Molenkamp naamgever van een Award die tien jaar lang is uitgereikt aan de student die, naar het oordeel van een commissie, met haar of zijn afstudeerreferaat de beste wetenschappelijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van de internal auditprofessie.
Lees verder

De kunstenares Anja Roemer ontwierp en vervaardigde twee maal een serie van vijf objecten die hun weg naar de prijswinnaars hebben gevonden.
Bezoek http://www.steenenbeeld.com/portefolio.php?id=OVR01&categorie=overige

Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van het IIA werd in het Audit Magazine (nummer 2 – 2017 jaargang 16) een terugblik gewijd aan het ontstaan van het IIA en de belangrijkste ontwikkelingen die zich in die voorbije 20 jaar hebben voorgedaan. In dat kader werd ook aandacht besteed aan het feit dat tien jaar lang de Arie Molenkamp Award is uitgereikt aan “excellente internal auditafstudeerders die zijn opgeleid om een ommekeer in organisaties te bewerkstelligen”.
Lees verder…

 

Kamervragen

Naar aanleiding van het artikel van Arie Molenkamp in het Financieele Dagblad (7 juni 2013) zijn er Kamervragen gesteld door Aukje de Vries (VVD) en Roald van der Linde (VVD) aan de ministers van Financiën en Wonen & Rijksdienst.

De minister van Financiën, de heer J.R.V.A. Dijsselbloem, heeft deze vragen op 5 juli 2013 in een brief aan de Tweede Kamer (ADR/2013/911M) beantwoord.

Historie

Loosduinen: een naoorlogs tuindersdorp

Haagse Herinneringen – Loosduinen: een naoorlogs tuindersdorp, door Arie Molenkamp

Interviews

1.“Elke manager krijgt de auditor die hij verdient”.

04-2000. Van der Steen, E. Th. (2000). “Elke manager krijgt de auditor die hij verdient”. MCA, (4), 21-26.

De introductie door IIA Inc. van een vernieuwde definitie van internal auditing viel niet goed bij een aantal hoofden van vooraanstaande internal auditafdelingen; reden voor Arie Molenkamp om een ronde tafelconferentie te organiseren over de plaats, de toegevoegde waarde en de onafhankelijkheid van de internal auditor. Belangrijkste vraagstellingen waren of de internal auditor naast zijn oordelende rol ook adviezen uitbrengt en of hij inhoudelijk op de strategie van de organisatie dient in te gaan. Lees verder…

 

2. “De LAT-relatie tussen Compliance en Audit”.

12-2007. “De LAT-relatie tussen Compliance en Audit”. Bank- en Effectenbedrijf, (12), 18-23.

In toenemende mate wordt binnen organisatie de compliancefunctie geïntroduceerd. Onder auspiciën van het NIBE organiseerden Ron van Loon en Carline Poelstra een ronde tafelconferentie met compliance officers en internal auditors om te kunnen brainstormen over de relatie tussen de compliance functie en de rol van de internal auditor. Lees verder

 

3. “The Third Line of Defence”

01/02-2013. Arne Lasance, (2013). “The Third Line of Defence”. Tijdschrift Controlling, (01/02), 18-21.

De redactie van het Tijdschrift Controlling, in de persoon van de heer Arne Lasance, interviewde de auteurs Jan Driessen en Arie Molenkamp; dit ter gelegenheid van het uitkomen van de vijfde druk van hun boekwerk “Internal auditing”. Zeer specifiek ging het daarbij om de rol van de auditor in relatie tot de functie van concerncontrol. In de beantwoording van deze vraagstelling passeerde het 3LoD-model  regelmatig de revue. Lees verder

 

4. “Kleine auditfuncties: klein in omvang, groot in aantal” 

01-2013. Laszlo Nagy, (2013). “Kleine auditfuncties: klein in omvang, groot in aantal”. Audit Magazine, (01), 27-30.

Leo Schreuders en Arie Molenkamp organiseren eendaagse conferenties voor auditors van kleine auditafdelingen. Over het verschijnsel “Kleine Auditafdeling”, maar vooral ook over de noodzaak om daaraan speciale aandacht te schenken, werden zij door de redactie van Audit Magazine geïnterviewd. Lees verder

 

5. “Controletorens in beweging”

10-2011. Adrie Boxmeer, (2011). “Controletorens in beweging”. De Accountant, (10/2011), 22-26.

Naar aanleiding van publicaties over de transformatie van de interne auditdienst bij de Gemeente Rotterdam, zijn er artikelen verschenen over de noodzaak dan wel overbodigheid (Molenkamp) van Interne Accountantsdiensten. Adrie Boxmeer interviewt verschillende spelers en doet in dit artikel verslag van de verkregen opvattingen. Lees verder…

 

6. “De toekomst is aan de kleine auditafdeling” 

2003. Sander Weisz & Arjen van Nes, (2011). “De toekomst is aan de kleine auditafdeling”. Audit Magazine, (2003).

Een interview ter gelegenheid van het uitreiken van de Arie Molenkamp Award en het uitkomen van het boek: “Trends en ontwikkelingen in operational auditing”. Arie Molenkamp gaat in dit gesprek vooral in op het fenomeen van de kleine auditafdeling. Lees verder…

 

7. “Value Added Auditing””

2003. Breevoort, B. van (  ). “Value Added Auditing”.  Audit Magazine, (2003).

Jan Driessen en Arie Molenkamp werden ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de postdoctorale opleiding aan de Universiteit van Amsterdam geïnterviewd door Ronald Jansen en Arjen van Es. Lees verder…

 

8. “Mijn leermeester professor Starreveld ben ik veel dank verschuldigd”

12-2015. Naeem Arif, (2015). “Mijn leermeester, professor Starreveld, ben ik veel dank verschuldigd”. Audit Magazine, (04-2015), 56-58.

“In deze rubriek laten we steeds mensen aan het woord die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het vak internal auditing. Deze keer Arie Molenkamp. Hij is founder van het vakgebied internal auditing in Nederland en initiatiefnemer van het postmaster en post-HBO-onderwijs op dit gebied”. Lees verder…

 

9. “De herziene code: winst voor Internal Audit?”

03-2017. Naeem Arif & Björn Walrave, (2017). “De herziene code: winst voor Internal Audit?”. Audit Magazine, (nummer 1-2017), 20-23.

“Audit Magazine sprak met Hans Strikwerda, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, en Arie Molenkamp, boegbeeld en auteur op het gebied van internal auditing in Nederland. Hans Strikwerda schreef in maart 2016 een uitgebreide reactie op de concepttekst van de inmiddels op 8 december jl. gepubliceerde herziene Corporate Governance Code (de herziene Code), waar hij onder meer uitgebreid ingaat op de taakstelling en positionering van de interne auditfunctie. Lees verder…

 

10. “Wat vinden het jongste en het oudste IIA-lid?”

06-2017. Nicole Engel – de Groot, (2017). “Wat vinden het jongste en het oudste IIA-lid?”. Audit Magazine, (nummer 2-2017), 50-51.

Geïnterviewd worden
– Rick Hubers, 21 jaar. Sinds het afronden van het WMO werkzaam bij de Auditdienst Rijk (ADR). Gestart als audit trainee en inmiddels financial auditmedewerker. Volgt de Master of Science in Accountancy op de Nyenrode Business Universiteit; en
– Arie Molenkamp, 79 jaar. In zekere zin met pensioen. Veel omstanders trekken dat overigens in twijfel. Een begrijpelijke beeldvorming omdat hij veelal op de bres staat voor het operational auditgedachtegoed. Lees verder…

 

Voormalige functies in dienstverband

 • Administratieve, financiële en interne accountancy/auditfuncties bij KLM, Accountantsdienst van het Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen in Nederland, Accountantskantoor T. Keuzenkamp, Uitgeverij Sijthoff, Thyssen-Bornemisza en LARC computercentrum (1954-1970).
 • Militaire Dienstplicht (1958-1959)
 • Adviseur en Directeur van KPMG Management Consulting te Amstelveen/Utrecht (1970-1995).
 • Stichter, directeur en wetenschappelijk medewerker aan de Postdoctorale Opleiding Operational Auditing (PDOOA) aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (1993-1996).
 • Oprichter, programmadirecteur en onderzoekcoördinator van de Executive Master in Internal Auditing (EMIA) aan de Universiteit van Amsterdam (1996-2010).

Overige voormalige functies

 • Stichter en eerste voorzitter van de VRO (Vereniging Register Operational Auditors).
 • Voorzitter van de Raad van Advies van de SVRO (Stichting Register Operational Auditors).
 • Stichter van het Post-HBO-onderwijs Operational Auditing aan de Hogescholen Avans (Breda), Windesheim (Zwolle) en De Haagse Hogeschool.
 • Coach Masteropleiding Finance & Control van de Open Universiteit in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Windesheim.
 • Docent Management Control aan de MER-deeltijdopleiding aan de Haagse Hogeschool.
 • Lid van de werkgroep “Organisatie” van het Limperg Instituut te Amsterdam binnen het onderzoeksproject “Interne Controle”.
 • Lid van het Platform Doelmatigheid (Commissie Kordes).
 • Lid van de Woonadviescommissie binnen de Gemeente Baarn.
 • Lid van de Rekenkamer van de BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren).
 • Lid van de Programm Board van de Executive Master in Internal Auditing (EMIA) opleiding aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Lid van de Programmaraad Executive IT-Auditing Master (EMITA) aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Programmaleider en coach aan de Post-HBO-opleiding Operational Auditing van de Haagse Hogeschool.
 • Lid redactie “Controlling en Auditing in de praktijk”; Kluwer / Vakmedianet Deventer.
 • Lid redactie “Finance & Control”; Kluwer, Deventer.
 • Lid en secretaris van de Raad van Advies van het Instituut voor Internal Auditors (IIA Nederland).
 • Lid van de Adviescommissie Directie CTSV.
 • Lid van de Raad van Advies van GroupMatch BV te Driebergen.
 • Stichter, eerste voorzitter en bestuurslid van de Stichting Kenniscentrum Auditing Decentrale Overheden (KADO).
 • Stichter en eerste voorzitter van de Commissie Professionele Audit Solisten (PAS).
 • Lid van de Commissie Handhaving & Ethiek van de Vereniging van Register Controllers (VRC).
 • Lid van de Auditstuurgroep van de Provincie Noord-Holland.
 • Gastdocent voor opleidingen en trainingen op het gebied van Risk Management, Compliance en Auditing bij het Instituut voor Internal Auditing (IIA), bij het Instituut voor International Research (IIR) en bij Euroforum.
 • Bestuurslid van de “Arie Molenkamp (Dzn) Stichting” (vernoemd naar neef); ter stimulering van kerk muzikale en culturele activiteiten in en om de Abdijkerk te Loosduinen.

Contact opnemen

Ik stel het zeer op prijs als u naar aanleiding van het gepresenteerde materiaal, of anderszins, contact met mij zou willen opnemen. De gegevens daarvoor zijn:

e-mail:          a.molenkamp@publicauditing.nl
mobiel:         06-53361850
post:             Nieuwe Uitleg 9a, 2514 BP, Den Haag.

Mijn dank daarvoor. Ik zal zo spoedig mogelijk mediumgewijs reageren of persoonlijk contact opnemen.

Arie Molenkamp

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl