Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Blog /

Internal Auditing: Ook voor toezichthouders, bestuurders en controllers.

Datum: 19-10-2012, 08:31 uur

In september 2012 is de vijfde druk van Internal Auditing, een managementkundige benadering verschenen. Dit boek, waarvan inmiddels meer dan 10.000 exemplaren zijn verkocht, wordt gezien als het Nederlandstalige standaardwerk op dit vakgebied.

Driessen en Molenkamp hebben de tekst voor deze nieuwe editie herzien en aangevuld met de nieuwste ontwikkelingen die zich de laatste jaren binnen en buiten ondernemingen hebben voorgedaan. Met name de groeiende invloed van internal auditing op de raad van commissarissen, de bestuurders en het audit committee, maar ook de impact van in control statements en de opkomst van maatschappelijk verantwoord ondernemen, vormden hiervoor de aanleiding. En zo neemt door nieuwe regelgeving de invloed van de internal audit functie op de strategie van de onderneming toe. Niet alleen bij de industrie en bij banken en verzekeraars; meer en meer erkennen bestuurders, commissarissen en toezichthouders de  toegevoegde waarde van internal auditing voor de besturing en beheersing van ondernemingen en organisaties.

De auteurs zijn erin geslaagd om op basis van onderzoek en literatuurrecherche het theoretisch en praktisch fundament onder de strategische positie van internal auditing verder te versterken. De economische en financiële malaise heeft het bewustzijn ten aanzien van organisatierisico’s en het informeren van bestuurders over deze risico’s vergroot. De waarde van de internal auditfunctie voor commissarissen en bestuurders is optimaal wanneer de functie wordt ingericht en gepositioneerd conform de criteria en scenario’s zoals de auteurs die hebben beschreven. Men ontvangt dan objectieve en onafhankelijke oordelen en adviezen over de wijze waarop met de strategische doelen en risico’s wordt omgegaan. En dat van auditors die de organisatie van haver tot gort kennen en weten welke eisen de maatschappij en toezichthouders aan organisaties en haar bestuurders stellen.

Om de functie van internal audit in het totale beheersraamwerk van de onderneming nog specifieker te duiden, zijn twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd. Een apart hoofdstuk gaat in op de verschillende auditvormen, zoals financial auditing, operational auditing en forensic auditing. Een ander nieuw hoofdstuk behandelt public auditing en de betekenis die deze auditvorm heeft voor het publieke domein.

De invalshoek van het boek is daarmee niet veranderd – het managementkundige standpunt is onmiskenbaar leidend gebleven. Volgens Driessen en Molenkamp verstrekt internal auditing de raad van bestuur aanvullende zekerheid over de kwaliteit van sturing, inrichting en beheer binnen de organisatie. Internal auditing houdt door haar onafhankelijke, reflecterende functie het management op de hoogte van de kwaliteit van het control framework en levert daarmee een essentiële bijdrage aan het inzicht in en de verbetering van de beheersing van de organisatie.

Internal auditing staat hoog op de agenda bij toezichthouders, commissarissen en raden van bestuur, zodra gesproken wordt over governance, risicomanagement en compliance. De functie wordt door de auteurs nadrukkelijk geafficheerd als waarborg dat risico’s adequaat worden gemanaged, dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving en dat de beheersmaatregelen goed zijn ingericht en zodanig functioneren dat met meer zekerheid de strategie van de onderneming kan worden gerealiseerd.

De materie die de auteurs in dit boek beschrijven is grotendeels gebaseerd op hun onderzoek naar en advieswerkzaamheden voor grote beursgenoteerde fondsen, middelgrote ondernemingen en instituties en instellingen in de publieke sector. Beide auteurs zijn verbonden aan het Executive Internal Auditing Programme van de Universiteit van Amsterdam Business School. Deze ervaringen én hun achtergronden hebben geleid tot de boeiende en vernieuwende visie op internal auditing, die in dit boek is vastgelegd.

Driessen, A.J.G. & Molenkamp, A. Internal auditing, een managementkundige benadering. Deventer: Kluwer, vijfde herziene druk 2012 (ISBN 9789013 10848 4)

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl